ثانیه ها (٩): شیعیان امام علی (ع) نجات یافتگان در قیامت، بااجرای میلاد مسائلی، استودیو غدیر، ١٤٣٣ ق