ثانیه ها (٤): ریا و شرک، با اجرای میلاد مسائلی، اصفهان، استودیو غدیر، ١٤٣٣ ق