ثانیه ها (٣): روزه و آثار آن، با اجرای میلاد مسائلی، اصفهان، استودیو غدیر، ١٤٣٣ ق